Trivia

Pravila, kodeksi, standardi:

Pravila strokovnega in poklicnoetičnega ravnanja forenzičnih računovodij

Kodeks etike za računovodske strokovnjake

Kodeks poslovnofinančnih načel

Slovenski računovodski standardi

Mednarodni standardi računovodskega poročanja

 

Povezave

Sekcija forenzičnih računovodij

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev slovenije

Slovenski inštitut za revizijo

Association of certified fraud examiners

Računsko sodišče Republike Slovenije

Komisija za preprečevanje korupcije

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

International Federation of Accountants (IFAC)

Urad za preprečevanja pranja denarja

 

Pripomočki:

Najhitrejši dostop do vaših računovodskih poročil z analitičnimi podatki:

Vam vaš računovodski informacijski sistem ne pomaga pri hitrem sestavljanju mesečnih, kvartalnih, letnih ali drugih podrobnejših računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)?

Z uporabo univerzalne excelove datoteke bo sestavitev računovodskih izkazov hitra in zanesljiva in prilagojena za vaše potrebe. Analitična vsebina posameznih postavk pa razvidna z enim klikom.