Računovodski servis

Celoviti računovodski servis, ki ga izvajamo preko razširjenega in uveljavljenega spletnega računovodskega programa vključuje:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga),
 • vodenje analitičnih evidenc terjatev, obveznosti, zalog, neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin,
 • vodenje blagovnega in stroškovnega knjigovodstva,
 • spremljanje in analiziranje terjatev in obveznosti,
 • obračun stroškov dela, ki zajmajo plače, nadomestila, obračuni nagrad, dividend, avtorske honorarje, najemne in druge pogodbe ter elektronsko oddajanje vseh zakonsko predpisanih poročil,
 • obračun davkov  in poročanje o davku na dodano vrednost, davku od dohodkov pravnih oseb, trošarin ter drugi pristojnim organom (DURS, AJPES…),
 • mesečna, kvartalna in letna izdelava računovodskih izkazov za notranje in zunanje potrebe,
 • izdelava podrobnih računovodskih poročil in analiz o preteklem poslovanju,
 • kontrola pravilnosti poslovanja ter ter opozarjanje na morebitne nepravilnosti,
 • elektronsko arhiviranje poslovne – računovodske dokumentacije,
 • zastopanje in kominuciranje z davčnimi in drugimi državnimi organi in
 • druga administrativna računovodska dela.

V primeru uporabe našega informacijsko – računovodskega sistema nudimo uporabo online varno internetno povezavo, kjer so kadarkoli in kjerkoli na voljo ažurne informacije o vašem poslovanju, prav tako je z uporabniškimi pravicami možna souporaba.